Prima pagină   »  Despre Noi   »  Structura organizatorică

Structura organizatorică

»»  Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației şi este convocată o dată la trei ani de către Consiliul de Administraţie  sau ori de câte ori este nevoie la propunerea consiliului de administraţie, preşedintelui patronatului sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor patronatului. În toate cazurile menţionate, consiliul de administraţie are obligaţia de a anunţa toţi membrii asupra datei, locului şi ordinii de zi a adunării cu minimum 15 zile înainte.

Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi ¾ din numărul total al membrilor Asociaţiei sau reprezentanţilor acestora.

De regulă, deciziile în cadrul adunării generale se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a  statutului, reorganizarea sau lichidarea patronatului, decizii care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

Adunarea Generală este prezidată de preşedintele patronatului, iar pentru fiecare sesiune a adunării generale se alege un secretar al şedinţei care întocmeşte procesul-verbal.

Printre atribuţiile de bază ale adunării generale pot fi menţionate: stabilirea principalelor activităţi şi acţiuni pentru atingerea obiectivelor patronatului,  alegerea preşedintelui patronatului şi membrilor comisiei de cenzori, precum şi  adoptarea hotărârilor cu privire la revocarea mandatului înainte de termen a preşedintelui patronatului şi membrilor comisiei de cenzori, aprobarea hotărârilor cu privire la constituirea societăţilor comerciale sau participarea în calitate de fondator la constituirea lor, aprobarea completărilor şi modificărilor la statut, adoptarea hotărârilor privind reorganizarea sau lichidarea patronatului, precum şi aderarea la organizaţii patronale naţionale sau internaţionale.

Adunarea generală poate avea şi alte atribuţii necesare pentru realizarea obiectivelor statutare.

 


»»  Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie  este organul colectiv de reprezentare a asociației în perioada dintre adunările generale. De regulă, componenţa numerică a membrilor consiliului de administraţie al Asociaţiei este egal cu numărul organizaţiilor membre plus preşedintele. De asemenea, consiliul de administraţie se întruneşte după necesitate, dar cel puţin o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui patronatului sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.

Atribuţiile de bază ale consiliului de administraţie includ următoarele: acţionează în numele patronatului în perioada dintre adunările generale în limitele împuternicirilor prevăzute în statut, elaborează strategia de dezvoltare a patronatului, aprobă bugetul anual şi raportul financiar al comisiei de cenzori, stabileşte mărimea taxei de aderare şi a cotizaţiei de membru, adoptă hotărâri cu privire la primirea şi excluderea membrilor,  alege şi revocă directorul general executiv, coordonează şi controlează activitatea organului executiv, convoacă şi pregăteşte buna desfăşurare a adunărilor generale, ş.a.

 


»»  Preşedinte

Preşedintele este ales de adunarea generală pe o durată de trei ani şi dirijează activitatea nemijlocită a patronatului în perioada dintre şedinţele consiliului de administraţie.

În atribuţiile preşedintelui pot fi incluse următoarele: emiterea ordinelor, indicaţiilor şi instrucţiunilor, adoptarea deciziilor pe orice problemă ce ţine de activitatea patronatului şi care nu ţine de competenţa exclusivă a altor organe, convocarea şi prezidarea şedinţelor adunării generale şi a consiliului de administraţie, reprezentarea patronatului în relaţiile cu organele de stat ale Republicii Moldova şi organizaţiile internaţionale, înaintarea demersurilor, purtarea negocierilor pe marginea problemelor ce ţin de competenţa patronatului şi în privinţa aderării patronatului la organizaţii similare din ţară şi din străinătate, precum şi alte atribuţii prevăzute în statut.

 


»»  Direcţia Executivă

Direcţia Executivă este organul executiv, care dirijează activitatea patronatului în perioada dintre adunările consiliului de administraţie. Direcţia executivă dispune de salariaţi angajaţi de directorul general executiv care asigură conducerea direcţiei executive şi este responsabil pentru îndeplinirea  planului de activitate, bugetului, executarea hotărârilor consiliului de administraţie şi supravegherea activităţii angajaţilor patronatului. Directorul general executiv poate exercita şi alte împuterniciri în numele patronatului în conformitate cu prevederile statutare.

 


»»  Comisia de Cenzori

Comisia de Cenzori verifică gestiunea patronatului şi prezintă consiliului de administraţie şi adunării generale rapoarte în formă scrisă, privind rezultatele activităţii organizaţiei, constatările şi propunerile sale, pe care le examinează în prealabil cu directorul general executiv.